Kategórie

PrestaShop

Odber noviniek

 • Vrátenie tovaru

   

   

   

  1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má spotrebiteľ právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Spotrebiteľ v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zásielkovou spoločnosťou. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
  2. V písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie: číslo faktúry, dátum prevzatia tovaru a číslo účtu alebo presnú adresu na vrátenie sumy zaplatenej za tovar. Pri vrátení tovar nesmie niesť známky opotrebovania, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie a kópie dokladu o kúpe) a schopný ďaľšieho predaja. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.
  3. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru, bude spotrebiteľovi vrátená celá suma kúpnej ceny do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.


  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

   

  • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5 článok II. týchto všeobecných obchodných podmienok,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov: matrace, spodná bielizeň...) alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (potraviny),
  • predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
  • predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
  • lotérie a iné podobné hry.